صندلی!

صدای جیر جیر صندلی کامپیوتر من:
تو روز که خبری از صدا نیست سکوت کامل
ساعت نه شب:قیژ!
ساعت ده شب:قیژ قیژ!
ساعت یازده شب:قیژ قیژژژژ!
ساعت دوازده شب:غیژژژژ قیژژژژژژ!
ساعت یک به بعد:غیژ قیژژژژ غیژژژژ قیژژژژژژژ تیک تاک تیک تاک تیک تاک
انفجار!
.
.
.
لامصب فقط میخواد من نتونم با اینترنت رایگان شب دانلود کنم :(

/ 0 نظر / 93 بازدید