عبادت

بزرگترین عبادت
لبخند به پسرک واکس زنی است
که نان آور خانه است و به جای کیف قاپی
کفش آدم های پولداری را برق می زند . . .

/ 0 نظر / 21 بازدید