مخفف!

دوس پسرم اس داده:

من میخوابم؛شمام بخوابیا عزیزم.....
منم گفتم:G - N
جواب داده:مرسی؛تو هم good night
حالا نمیدونه منظورم گوه نخور بود....

/ 0 نظر / 25 بازدید