معدل!

برادرزاده ام معدلش شده 19.82 سه روزه رفته تو اتاق درو رو خودش بسته :|
من همسن این بودم 12 میشدم تا خونه با کیف رو پایی میزدم :دی

/ 0 نظر / 3 بازدید