زرشک پلو!

چـرا به اونـی که اولیـن بار به ذهنـش رسیـد زرشکـو سرخ کنـه بریـزه تـوی پلـو نوبـل نـدادن؟ 
خدمت به بشریـت مگه فقـط کشف واکسن و قرصـه آیا؟ :|

/ 0 نظر / 6 بازدید