اتو کردن لباس!

دختـر باس وختـى آقاش میگه لباسامـو اتـو کـن ؛ بگه :
شلـوار لـى که اتـو نمیخـواد |:
پاییـن پیرهنتـم که میره تو شلـوار |:
آستینتـو هـم که میـدى بالا |:
جلوشـم که صافـه |:
یقتـ هـم که بازه |:
پشتشـم که الان میرى تو ماشیـن لـم میدى به صندلـى صافـ میشه |:
بقیشـو بده اتـو کنـم سایـه ســر !

/ 0 نظر / 26 بازدید