تند نرو!

سه تا دیوونه سوار تاکسی میشن راننده که می فهمه دیوونن حرکت نمی کنه!

میگه:رسیدیم.

اولی کرایه داد پیاده شد. دومی تشکر هم کرد و پیاده شد.سومی زد پس کله راننده و گفت:دیگه هیچوقت اینقدر تند نرو!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید