بود نبود!

اگه اونی که هست و نیست می بود و اونی که نیست و هست نبود حال من اینطوری که هست نبود و اونطوری که نیست می بود!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید